PRIVACYVERKLARING

Bij Vuurvlinder vonden we het altijd al belangrijk om zorgvuldig om te springen met je

persoonsgegevens. Sinds 2016 bestaat er Europese wetgeving over de bescherming van

persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving over gegevensbescherming

van kracht: de GDPR, de General Data Protection Regulation (of in het Nederlands AVG, Algemene

Verordening Gegevensbescherming). Deze wetgeving legt voorwaarden op voor het verzamelen,

bewaren en verwerken van persoonsgegevens. Bij Vuurvlinder leven wij deze wetgeving strikt na,

omdat het in het verlengde ligt van onze waarden, met name het vertrouwen en transparantie

tussen jou en ons. Om goede zorg te verlenen hebben wij persoonsgegevens nodig.

 

Respect voor je privacy en ons beroepsgeheim

Bij Vuurvlinder respecteren wij je privacy en beschermen daartoe je persoonsgegevens. We

behandelen deze als strikt vertrouwelijke informatie. Bovendien zijn wij gebonden aan ons

beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over wat jij ons toevertrouwt, wat wij

vernemen van derden of zelf vaststellen (bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek) tijdens het uitoefenen

van ons beroep als psychotherapeut. Dit houdt in dat wij jouw gegevens enkel delen met derden (je

huisarts, gezins- en familieleden, …) op basis van je uitdrukkelijke toestemming. We gaan daarbij

steeds voorafgaand een gesprek met je aan over wat, aan wie en hoe wordt meegedeeld. Enkel de

wettelijke uitzonderingen (zoals voorzien in artikel 458bis van het Strafwetboek) laten toe of

verplichten ons om deze zwijgplicht te doorbreken, met name: als wij als getuige opgeroepen

worden voor een rechter of parlementaire onderzoekscommissie of als de wet ons daartoe verplicht,

zoals wanneer er een noodsituatie dreigt (iemand is in groot gevaar).

 

Het wat, waarom en hoe van verzamelen en bewaren van je gegevens

Wij verzamelen je identificatiegegevens en (geestelijke) gezondheidsgegevens, op basis van het

need-to-know principe: wat relevant is voor je begeleiding. Dit doen we om jou adequate en

kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen. We bewaren deze gegevens om jouw vitale belangen en ons

gerechtvaardigd belang te beschermen. De bewaring gebeurt gedurende 10 jaar in een dossier. Bij

afronding van je begeleiding, bewaren we je dossier veilig achter slot.

 

Inzage in je dossier en klachtenprocedure

Je hebt recht op inzage in je dossier en een kopie ervan. Dit kan je schriftelijk aanvragen, zoals

wettelijk voorzien. Tevens heb je het recht om eventuele onjuiste gegevens te verbeteren. Indien je

een specifieke klacht hebt over gegevensverwerking, kan je deze indienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA, de vroegere Privacycommissie).

 

Verantwoordelijke voor verzamelen en bewaren van je gegevens

De verantwoordelijke voor het verzamelen en bewaren van je persoonsgegevens is je

psychotherapeut. Hieronder vind je hun contactgegevens (thuisadres):

 

Katleen Alen

Psychotherapeut, relatietherapeut en rouwtherapeut

Vuurvlinder, praktijk voor psychotherapie

 

Kwikstraat 39

3078 Everberg

0492/50 70 19

 

Jan Goossens

Contextueel therapeut

Vuurvlinder, praktijk voor psychotherapie

 

Kwikstraat 39

3078 Everberg

0495/28 79 00